Přehled hlášení bolidů-2004-09-30
Logo ASU
 

2004-09-30

Čas: 16:27 UT
Místo : Divín (1931'55'';4826'57'')
Okres: Lucenec, Slovensko
Okolnosti pozorování:
Uvedený èas bol stanovený pomocou radioveho prijmaèa
èasových signalov DCF77. Jedna sa o skutoèný èas
pozorovania bolidu, ktorý bol zistený tak, že od èasu na
DCF77 bol odèítaný èasový interval potrebný na príchod k
DCF77. Tento èasový interval s trvaním 27 s bol zmeraný
dodatoène pomocou stopiek.

Jasnost : asi - 9 mag (Tato jasnost je len velmi aproximatívna, pretože v case pozorovania ešte neboli na súm
Trvání: 4
Začátek dráhy : Az=25 (Merané od severu smerom k východ.) 10 st nad obzorem
Konec dráhy: Bolid sa pohyboval od severu smerom k východu takmer rovnobežne s horizontom.
Popis bolidu:
Bolid sa v závere zretelne rozpadol. Nápadný však bol iba
jeden jasný úlomok. Bolid zanechal jasnú stopu, ktorá bola
viditelna približne 30 min po prelete a nápadná bola jej
deformácia výškovým prúdením.
Zvukové jevy:

Do databáze vloženo 2004-10-20/23:20
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008