Přehled hlášení bolidů-2010-08-03
Logo ASU
 

2010-08-03

Čas: 22:00 SEČ/SELČ
Místo : 1 km na sever od vesnice Janov, 8 km vchodn? od Slavonic
Okres: Jind?ich?v Hradec
Okolnosti pozorování:
tm?? jasn obloha, zen vhled na celou oblohu,
t?leso pozorovno jihovchodnm sm?rem

Jasnost : jasn?j ne nejjasn?j hv?zda
Trvání: 3
Začátek dráhy : skryt za stromy
Konec dráhy: viz popis
Popis bolidu:
Deneb z Labut?, bolid prolet?l pod souhv?zdm
Labut? a zmizel nad rovn cca 10 st. nad obzorem,
t?leso se b?hem letu rozpadlo na 3 kusy, vizueln?
podobn oh?ostroji, pohyboval se doleva dolu
sm?rem na vchod, let?l severovchodnm sm?rem
pod hlem 15 stup?u sm?rem k horizontu
Zvukové jevy: dn

Do databáze vloženo 2010-08-03/23:03
Komentář:


Lenka - 23.9. 2008